Close
Värdeöverföringar för forskning & utveckling 2020

Janssen är en världsledare inom läkemedelsinnovation och återinvesterade närmare 22.1% av den globala försäljningen i Forskning och Utveckling (FoU) år 2022, vilket placerar oss bland topp 10 företagen för FoU investeringar globalt sett inom alla industrisektorer.

Värdeöverföringar för FoU som rapporteras enligt EFPIAs regler om öppen rapportering inkluderar inte alla kostnader för utförd forskning. Uppgifterna innehåller endast arvoden, donationer och bidrag för resa/logi till sjukvårdsanställda och hälso- och sjukvården för planering eller utförande av:

  • icke-kliniska prövningar (enligt definition i OECDs principer för god laboratoriesed),

  • kliniska prövningar (enligt definition i direktiv 2001/20/EG) eller

  • prospektiva observationsstudier som innebär insamling av patientinformation för studien från eller genom enskild, eller grupper av, sjukvårdspersonal (avsnitt 15.01 i EFPIAs HCP Code).

Värdeöverföringar för forskning & utveckling
48 115 557 SEK