Close
Zdravstvene organizacije objedinjeno 2022
Troškovi skupova Honorari za usluge i konsultacije
Donacije i bespovratna sredstva zdravstvenim ustanovama Sponzorski ugovori sa zdravstvenim organizacijama/trećim licima koje zdravstvena organizacija imenuje za organizaciju skupaTroškovi kotizacije Troškovi putovanja i smeštajaHonorariPovezani troškovi u vezi sa honorarima za usluge i konsultacije, uključujući troškove putovanja i smeštaja
Objedinjeno objavljivanje podataka o prenosu vrednosti0 RSD586 578 RSD0 RSD0 RSD0 RSD0 RSD
Broj zdravstvenih radnika u objedinjenom objavljivanju podataka010000
% zdravstvenih radnika uključenih u objedinjeno objavljivanje u odnosu na ukupan broj zdravstvenih radnika za koje se objavljuju podaci0 %5 %0 %0 %0 %0 %